Excel functions

Excel Function Translations DK-EN

A list of all Excel functions translated from Danish to English. If you’re familiar with the Danish version of Excel and you find yourself working with the English version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.

List of all Excel functions translated from Danish to English

Danish English
ABS ABS
PÅLØBRENTE ACCRINT
PÅLØBRENTE.UDLØB ACCRINTM
ARCCOS ACOS
ARCCOSH ACOSH
ARCCOT ACOT
ARCCOTH ACOTH
ADRESSE ADDRESS
SAMLING AGGREGATE
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
OG AND
ARABISK ARABIC
OMRÅDER AREAS
ASC ASC
ARCSIN ASIN
ARCSINH ASINH
ARCTAN ATAN
ARCTAN2 ATAN2
ARCTANH ATANH
MAD AVEDEV
MIDDEL AVERAGE
MIDDELV AVERAGEA
MIDDEL.HVIS AVERAGEIF
MIDDEL.HVISER AVERAGEIFS
BAHTTEKST BAHTTEXT
BASIS BASE
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETA.FORDELING BETA.DIST
BETA.INV BETA.INV
BETAFORDELING BETADIST
BETAINV BETAINV
BIN.TIL.DEC BIN2DEC
BIN.TIL.HEX BIN2HEX
BIN.TIL.OKT BIN2OCT
BINOMIAL.FORDELING BINOM.DIST
BINOMIAL.DIST.INTERVAL BINOM.DIST.RANGE
BINOMIAL.INV BINOM.INV
BINOMIALFORDELING BINOMDIST
BITOG BITAND
BITLSKIFT BITLSHIFT
BITELLER BITOR
BITRSKIFT BITRSHIFT
BITXELLER BITXOR
KALD CALL
AFRUND.LOFT CEILING
LOFT.MAT CEILING.MATH
LOFT.PRECISE CEILING.PRECISE
CELLE CELL
CHAR CHAR
CHIFORDELING CHIDIST
CHIINV CHIINV
CHI2.FORDELING CHISQ.DIST
CHI2.FORD.RT CHISQ.DIST.RT
CHI2.INV CHISQ.INV
CHI2.INV.RT CHISQ.INV.RT
CHI2.TEST CHISQ.TEST
CHITEST CHITEST
VÆLG CHOOSE
RENS CLEAN
KODE CODE
KOLONNE COLUMN
KOLONNER COLUMNS
KOMBIN COMBIN
KOMBINA COMBINA
KOMPLEKS COMPLEX
SAMMENKÆDNING CONCATENATE
KONFIDENSINTERVAL CONFIDENCE
KONFIDENS.NORM CONFIDENCE.NORM
KONFIDENST CONFIDENCE.T
KONVERTER CONVERT
KORRELATION CORREL
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
TÆL COUNT
TÆLV COUNTA
ANTAL.BLANKE COUNTBLANK
TÆL.HVIS COUNTIF
TÆL.HVISER COUNTIFS
KUPONDAGE.SA COUPDAYBS
KUPONDAGE.A COUPDAYS
KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC
KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD
KUPONBETALINGER COUPNUM
KUPONDAG.FORRIGE COUPPCD
KOVARIANS COVAR
KOVARIANS.P COVARIANCE.P
KOVARIANS.S COVARIANCE.S
KRITBINOM CRITBINOM
CSC CSC
CSCH CSCH
KUBE.KPI.MEDLEM CUBEKPIMEMBER
KUBEMEDLEM CUBEMEMBER
KUBEMEDLEM.EGENSKAB CUBEMEMBERPROPERTY
KUBERANGERET.MEDLEM CUBERANKEDMEMBER
KUBESÆT CUBESET
KUBESÆT.ANTAL CUBESETCOUNT
KUBEVÆRDI CUBEVALUE
AKKUM.RENTE CUMIPMT
AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC
DATO DATE
DATOVÆRDI DATEVALUE
DMIDDEL DAVERAGE
DAG DAY
DAGE DAYS
DAGE360 DAYS360
DB DB
DBCS DBCS
DTÆL DCOUNT
DTÆLV DCOUNTA
DSA DDB
DEC.TIL.BIN DEC2BIN
DEC.TIL.HEX DEC2HEX
DEC.TIL.OKT DEC2OCT
DECIMAL DECIMAL
GRADER DEGREES
DELTA DELTA
SAK DEVSQ
DHENT DGET
DISKONTO DISC
DMAKS DMAX
DMIN DMIN
KR DOLLAR
KR.DECIMAL DOLLARDE
KR.BRØK DOLLARFR
DPRODUKT DPRODUCT
DSTDAFV DSTDEV
DSTDAFVP DSTDEVP
DSUM DSUM
VARIGHED DURATION
DVARIANS DVAR
DVARIANSP DVARP
EDATO EDATE
EFFEKTIV.RENTE EFFECT
KODNINGSURL ENCODEURL
SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH
FEJLFUNK ERF
ERF.PRECISE ERF.PRECISE
FEJLFUNK.KOMP ERFC
ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE
FEJLTYPE ERROR.TYPE
EUROCONVERT EUROCONVERT
LIGE EVEN
EKSAKT EXACT
EKSP EXP
EKSP.FORDELING EXPON.DIST
EKSPFORDELING EXPONDIST
F.FORDELING F.DIST
F.FORDELING.RT F.DIST.RT
F.INV F.INV
F.INV.RT F.INV.RT
F.TEST F.TEST
FAKULTET FACT
DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE
FALSK FALSE
FFORDELING FDIST
FILTRERXML FILTERXML
FIND, FINDB FIND, FINDB
FINV FINV
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FAST FIXED
AFRUND.GULV FLOOR
AFRUND.BUND.MAT FLOOR.MATH
AFRUND.GULV.PRECISE FLOOR.PRECISE
PROGNOSE FORECAST
FORMELTEKST FORMULATEXT
FREKVENS FREQUENCY
FTEST FTEST
FV FV
FVTABEL FVSCHEDULE
GAMMA GAMMA
GAMMA.FORDELING GAMMA.DIST
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMAFORDELING GAMMADIST
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE
GAUSS GAUSS
STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR GCD
GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN
GETRIN GESTEP
GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA
FORØGELSE GROWTH
HARMIDDELVÆRDI HARMEAN
HEX.TIL.BIN HEX2BIN
HEX.TIL.DEC HEX2DEC
HEX.TIL.OKT HEX2OCT
VOPSLAG HLOOKUP
TIME HOUR
HYPERLINK HYPERLINK
HYPGEO.FORDELING HYPGEOM.DIST
HYPGEOFORDELING HYPGEOMDIST
HVIS IF
HVIS.FEJL IFERROR
HVISIT IFNA
IMAGABS IMABS
IMAGINÆR IMAGINARY
IMAGARGUMENT IMARGUMENT
IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE
IMAGCOS IMCOS
IMAGCOSH IMCOSH
IMAGCOT IMCOT
IMAGCSC IMCSC
IMAGCSCH IMCSCH
IMAGDIV IMDIV
IMAGEKSP IMEXP
IMAGLN IMLN
IMAGLOG10 IMLOG10
IMAGLOG2 IMLOG2
IMAGPOTENS IMPOWER
IMAGPRODUKT IMPRODUCT
IMAGREELT IMREAL
IMAGSEC IMSEC
IMAGSECH IMSECH
IMAGSIN IMSIN
IMAGSINH IMSINH
IMAGKVROD IMSQRT
IMAGSUB IMSUB
IMAGSUM IMSUM
IMAGTAN IMTAN
INDEKS INDEX
INDIREKTE INDIRECT
INFO INFO
HELTAL INT
SKÆRING INTERCEPT
RENTEFOD INTRATE
R.YDELSE IPMT
IA IRR
ER.TOM ISBLANK
ER.FE ISERR
ER.FEJL ISERROR
ER.LIGE ISEVEN
ER.FORMEL ISFORMULA
ER.LOGISK ISLOGICAL
ER.IKKE.TILGÆNGELIG ISNA
ER.IKKE.TEKST ISNONTEXT
ER.TAL ISNUMBER
ISO.LOFT ISO.CEILING
ER.ULIGE ISODD
ISOUGE.NR ISOWEEKNUM
ISPMT ISPMT
ER.REFERENCE ISREF
ER.TEKST ISTEXT
TOPSTEJL KURT
STØRSTE LARGE
MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM LCM
VENSTRE, VENSTREB LEFT, LEFTB
LÆNGDE, LÆNGDEB LEN, LENB
LINREGR LINEST
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGREGR LOGEST
LOGINV LOGINV
LOGNORM.FORDELING LOGNORM.DIST
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
LOGNORMFORDELING LOGNORMDIST
SLÅ.OP LOOKUP
/ LOWER
SAMMENLIGN MATCH
MAKS MAX
MAKSV MAXA
MDETERM MDETERM
MVARIGHED MDURATION
MEDIAN MEDIAN
MIDT, MIDTB MID, MIDB
MIN MIN
MINV MINA
MINUT MINUTE
MINVERT MINVERSE
MIA MIRR
MPRODUKT MMULT
REST MOD
HYPPIGST MODE
HYPPIGST.FLERE MODE.MULT
HYPPIGST.ENKELT MODE.SNGL
MÅNED MONTH
MAFRUND MROUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MENHED MUNIT
TAL N
IKKE.TILGÆNGELIG NA
NEGBINOM.FORDELING NEGBINOM.DIST
NEGBINOMFORDELING NEGBINOMDIST
ANTAL.ARBEJDSDAGE NETWORKDAYS
ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL NETWORKDAYS.INTL
NOMINEL NOMINAL
NORMAL.FORDELING NORM.DIST
NORM.INV NORM.INV
STANDARD.NORM.FORDELING NORM.S.DIST
STANDARD.NORM.INV NORM.S.INV
NORMFORDELING NORMDIST
NORMINV NORMINV
STANDARDNORMFORDELING NORMSDIST
STANDARDNORMINV NORMSINV
IKKE NOT
NU NOW
NPER NPER
NUTIDSVÆRDI NPV
TALVÆRDI NUMBERVALUE
OKT.TIL.BIN OCT2BIN
OKT.TIL.DEC OCT2DEC
OKT.TIL.HEX OCT2HEX
ULIGE ODD
ULIGE.KURS.PÅLYDENDE ODDFPRICE
ULIGE.FØRSTE.AFKAST ODDFYIELD
ULIGE.SIDSTE.KURS ODDLPRICE
ULIGE.SIDSTE.AFKAST ODDLYIELD
FORSKYDNING OFFSET
ELLER OR
PVARIGHED PDURATION
PEARSON PEARSON
FRAKTIL PERCENTILE
FRAKTIL.UDELAD PERCENTILE.EXC
FRAKTIL.MEDTAG PERCENTILE.INC
PROCENTPLADS PERCENTRANK
PROCENTPLADS.UDELAD PERCENTRANK.EXC
PROCENTPLADS.MEDTAG PERCENTRANK.INC
PERMUT PERMUT
PERMUTATIONA PERMUTATIONA
PHI PHI
FONETISK PHONETIC
PI PI
YDELSE PMT
POISSON POISSON
POISSON.FORDELING POISSON.DIST
POTENS POWER
H.YDELSE PPMT
KURS PRICE
KURS.DISKONTO PRICEDISC
KURS.UDLØB PRICEMAT
SANDSYNLIGHED PROB
PRODUKT PRODUCT
STORT.FORBOGSTAV PROPER
NV PV
KVARTIL QUARTILE
KVARTIL.UDELAD QUARTILE.EXC
KVARTIL.MEDTAG QUARTILE.INC
KVOTIENT QUOTIENT
RADIANER RADIANS
SLUMP RAND
SLUMPMELLEM RANDBETWEEN
PLADS RANK
PLADS.GNSN RANK.AVG
PLADS.LIGE RANK.EQ
RENTE RATE
MODTAGET.VED.UDLØB RECEIVED
REGISTER.ID REGISTER.ID
ERSTAT, ERSTATB REPLACE, REPLACEB
GENTAG REPT
HØJRE, HØJREB RIGHT, RIGHTB
ROMERTAL ROMAN
AFRUND ROUND
RUND.NED ROUNDDOWN
RUND.OP ROUNDUP
RÆKKE ROW
RÆKKER ROWS
RRI RRI
FORKLARINGSGRAD RSQ
RTD RTD
SØG, SØGB SEARCH, SEARCHB
SEC SEC
SECH SECH
sekund SECOND
SERIESUM SERIESSUM
ARK SHEET
ARK.FLERE SHEETS
FORTEGN SIGN
SIN SIN
SINH SINH
SKÆVHED SKEW
SKÆVHED.P SKEW.P
LA SLN
STIGNING SLOPE
MINDSTE SMALL
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
KVROD SQRT
KVRODPI SQRTPI
STANDARDISER STANDARDIZE
STDAFV STDEV
STDAFV.P STDEV.P
STDAFV.S STDEV.S
STDAFVV STDEVA
STDAFVP STDEVP
STDAFVPV STDEVPA
STFYX STEYX
UDSKIFT SUBSTITUTE
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUM SUM
SUM.HVIS SUMIF
SUM.HVISER SUMIFS
SUMPRODUKT SUMPRODUCT
SUMKV SUMSQ
SUMX2MY2 SUMX2MY2
SUMX2PY2 SUMX2PY2
SUMXMY2 SUMXMY2
ÅRSAFSKRIVNING SYD
T T
T.FORDELING T.DIST
T.FORDELING.2T T.DIST.2T
T.FORDELING.RT T.DIST.RT
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TANH TANH
STATSOBLIGATION TBILLEQ
STATSOBLIGATION.KURS TBILLPRICE
STATSOBLIGATION.AFKAST TBILLYIELD
Oversigt TDIST
TEKST TEXT
TID TIME
TIDSVÆRDI TIMEVALUE
TINV TINV
IDAG TODAY
TRANSPONER TRANSPOSE
TENDENS TREND
FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE TRIM
TRIMMIDDELVÆRDI TRIMMEAN
SAND TRUE
AFKORT TRUNC
TTEST TTEST
VÆRDITYPE TYPE
UNICHAR UNICHAR
UNICODE UNICODE
STORE.BOGSTAVER UPPER
VÆRDI VALUE
VARIANS VAR
VARIANS.P VAR.P
VARIANS.S VAR.S
VARIANSV VARA
VARIANSP VARP
VARIANSPV VARPA
VSA VDB
LOPSLAG VLOOKUP
WEBTJENESTE WEBSERVICE
UGEDAG WEEKDAY
UGE.NR WEEKNUM
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.FORDELING WEIBULL.DIST
ARBEJDSDAG WORKDAY
ARBEJDSDAG.INTL WORKDAY.INTL
INTERN.RENTE XIRR
NETTO.NUTIDSVÆRDI XNPV
Enten-eller XOR
ÅR YEAR
ÅR.BRØK YEARFRAC
AFKAST YIELD
AFKAST.DISKONTO YIELDDISC
AFKAST.UDLØBSDATO YIELDMAT
Z.TEST Z.TEST
ZTEST ZTEST
GTEST ZTEST