Excel functions

Excel Function Translations EN-SE

A list of all Excel functions translated from English to Swedish. If you’re familiar with the English version of Excel and you find yourself working with the Swedish version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.

List of all Excel functions translated from English to Swedish

English Swedish
ABS ABS
ACCRINT UPPLRÄNTA
ACCRINTM UPPLOBLRÄNTA
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ACOT ARCCOT
ACOTH ARCCOTH
ADDRESS ADRESS
AGGREGATE MÄNGD
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND OCH
ARABIC ARABISKA
AREAS OMRÅDEN
ASC ASC
ASIN ARCSIN
ASINH ARCSINH
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANH
AVEDEV MEDELAVV
AVERAGE MEDEL
AVERAGEA AVERAGEA
AVERAGEIF MEDELOM
AVERAGEIFS MEDEL.OMF
BAHTTEXT BAHTTEXT
BASE BAS
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETA.DIST BETA.FÖRD
BETA.INV BETA.INV
BETADIST BETAFÖRD
BETAINV BETAINV
BIN2DEC BIN.TILL.DEC
BIN2HEX BIN.TILL.HEX
BIN2OCT BIN.TILL.OKT
BINOM.DIST BINOM.FÖRD
BINOM.DIST.RANGE BINOM.FÖRD.INTERVALL
BINOM.INV BINOM.INV
BINOMDIST BINOMFÖRD
BITAND BITOCH
BITLSHIFT BITVSKIFT
BITOR BITELLER
BITRSHIFT BITHSKIFT
BITXOR BITXELLER
CALL ANROPA
CEILING RUNDA.UPP
CEILING.MATH RUNDA.UPP.MATEMATISKT
CEILING.PRECISE RUNDA.UPP.EXAKT
CELL CELL
CHAR TECKENKOD
CHIDIST CHI2FÖRD
CHIINV CHI2INV
CHISQ.DIST CHI2.FÖRD
CHISQ.DIST.RT CHI2.FÖRD.RT
CHISQ.INV CHI2.INV
CHISQ.INV.RT CHI2.INV.RT
CHISQ.TEST CHI2.TEST
CHITEST CHI2TEST
CHOOSE VÄLJ
CLEAN RENSA
CODE KOD
COLUMN KOLUMN
COLUMNS KOLUMNER
COMBIN KOMBIN
COMBINA KOMBINA
COMPLEX KOMPLEX
CONCATENATE SAMMANFOGA
CONFIDENCE KONFIDENS
CONFIDENCE.NORM KONFIDENS.NORM
CONFIDENCE.T KONFIDENS.T
CONVERT KONVERTERA
CORREL KORREL
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COUNT ANTAL
COUNTA ANTALV
COUNTBLANK ANTAL.TOMMA
COUNTIF ANTAL.OM
COUNTIFS ANTAL.OMF
COUPDAYBS KUPDAGBB
COUPDAYS KUPDAGB
COUPDAYSNC KUPDAGNK
COUPNCD KUPNKD
COUPNUM KUPANT
COUPPCD KUPFKD
COVAR KOVAR
COVARIANCE.P KOVARIANS.P
COVARIANCE.S KOVARIANS.S
CRITBINOM KRITBINOM
CSC CSK
CSCH CSKH
CUBEKPIMEMBER KUBKPIMEDLEM
CUBEMEMBER KUBMEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTY KUBMEDLEMSEGENSKAP
CUBERANKEDMEMBER KUBRANGORDNADMEDLEM
CUBESET KUBUPPSÄTTNING
CUBESETCOUNT KUBUPPSÄTTNINGANTAL
CUBEVALUE KUBVÄRDE
CUMIPMT KUMRÄNTA
CUMPRINC KUMPRIS
DATE DATUM
DATEVALUE DATUMVÄRDE
DAVERAGE DMEDEL
DAY DAG
DAYS DAGAR
DAYS360 DAGAR360
DB DB
DBCS DBCS
DCOUNT DANTAL
DCOUNTA DANTALV
DDB DEGAVSKR
DEC2BIN DEC.TILL.BIN
DEC2HEX DEC.TILL.HEX
DEC2OCT DEC.TILL.OKT
DECIMAL DECIMAL
DEGREES GRADER
DELTA DELTA
DEVSQ KVADAVV
DGET DHÄMTA
DISC DISK
DMAX DMAX
DMIN DMIN
DOLLAR VALUTA
DOLLARDE DECTAL
DOLLARFR BRÅK
DPRODUCT DPRODUKT
DSTDEV DSTDAV
DSTDEVP DSTDAVP
DSUM DSUMMA
DURATION LÖPTID
DVAR DVARIANS
DVARP DVARIANSP
EDATE EDATUM
EFFECT EFFRÄNTA
ENCODEURL KODAWEBBADRESS
EOMONTH SLUTMÅNAD
ERF FELF
ERF.PRECISE FELF.EXAKT
ERFC FELFK
ERFC.PRECISE FELFK.EXAKT
ERROR.TYPE FEL.TYP
EUROCONVERT EUROCONVERT
EVEN JÄMN
EXACT EXAKT
EXP EXP
EXPON.DIST EXPON.FÖRD
EXPONDIST EXPONFÖRD
F.DIST F.FÖRD
F.DIST.RT F.FÖRD.RT
F.INV F.INV
F.INV.RT F.INV.RT
F.TEST F.TEST
FACT FAKULTET
FACTDOUBLE DUBBELFAKULTET
FALSE FALSKT
FDIST FFÖRD
FILTERXML FILTRERAXML
FIND, FINDB HITTA, HITTAB
FINV FINV
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FIXED FASTTAL
FLOOR RUNDA.NED
FLOOR.MATH RUNDA.NER.MATEMATISKT
FLOOR.PRECISE RUNDA.NER.EXAKT
FORECAST PREDIKTION
FORMULATEXT FORMELTEXT
FREQUENCY FREKVENS
FTEST FTEST
FV SLUTVÄRDE
FVSCHEDULE FÖRRÄNTNING
GAMMA GAMMA
GAMMA.DIST GAMMA.FÖRD
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMADIST GAMMAFÖRD
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.EXAKT
GAUSS GAUSS
GCD SGD
GEOMEAN GEOMEDEL
GESTEP SLSTEG
GETPIVOTDATA HÄMTA.PIVOTDATA
GROWTH EXPTREND
HARMEAN HARMMEDEL
HEX2BIN HEX.TILL.BIN
HEX2DEC HEX.TILL.DEC
HEX2OCT HEX.TILL.OKT
HLOOKUP LETAKOLUMN
HOUR TIMME
HYPERLINK HYPERLÄNK
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.FÖRD
HYPGEOMDIST HYPGEOMFÖRD
IF OM
IFERROR OMFEL
IFNA OMSAKNAS
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINÄR
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMKONJUGAT
IMCOS IMCOS
IMCOSH IMCOSH
IMCOT IMCOT
IMCSC IMCSC
IMCSCH IMCSCH
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEUPPHÖJT
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMUPPHÖJT
IMPRODUCT IMPRODUKT
IMREAL IMREAL
IMSEC IMSEK
IMSECH IMSEKH
IMSIN IMSIN
IMSINH IMSINH
IMSQRT IMROT
IMSUB IMDIFF
IMSUM IMSUM
IMTAN IMTAN
INDEX INDEX
INDIRECT INDIREKT
INFO INFO
INT HELTAL
INTERCEPT SKÄRNINGSPUNKT
INTRATE ÅRSRÄNTA
IPMT RBETALNING
IRR IR
ISBLANK ÄRTOM
ISERR ÄRF
ISERROR ÄRFEL
ISEVEN ÄRJÄMN
ISFORMULA ÄRFORMEL
ISLOGICAL ÄRLOGISK
ISNA ÄRSAKNAD
ISNONTEXT ÄREJTEXT
ISNUMBER ÄRTAL
ISO.CEILING ISO.RUNDA.UPP
ISODD ÄRUDDA
ISOWEEKNUM ISOVECKONR
ISPMT RALÅN
ISREF ÄRREF
ISTEXT ÄRTEXT
KURT TOPPIGHET
LARGE STÖRSTA
LCM MGM
LEFT, LEFTB VÄNSTER, VÄNSTERB
LEN, LENB LÄNGD, LÄNGDB
LINEST REGR
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST EXPREGR
LOGINV LOGINV
LOGNORM.DIST LOGNORM.FÖRD
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
LOGNORMDIST LOGNORMFÖRD
LOOKUP LETAUPP
LOWER GEMENER
MATCH PASSA
MAX MAX
MAXA MAXA
MDETERM MDETERM
MDURATION MLÖPTID
MEDIAN MEDIAN
MID, MIDB EXTEXT, EXTEXTB
MIN MIN
MINA MINA
MINUTE MINUT
MINVERSE MINVERT
MIRR MODIR
MMULT MMULT
MOD REST
MODE TYPVÄRDE
MODE.MULT TYPVÄRDE.FLERA
MODE.SNGL TYPVÄRDE.ETT
MONTH MÅNAD
MROUND MAVRUNDA
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MUNIT MENHET
N N
NA SAKNAS
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.FÖRD
NEGBINOMDIST NEGBINOMFÖRD
NETWORKDAYS NETTOARBETSDAGAR
NETWORKDAYS.INTL NETTOARBETSDAGAR.INT
NOMINAL NOMRÄNTA
NORM.DIST NORM.FÖRD
NORM.INV NORM.INV
NORM.S.DIST NORM.S.FÖRD
NORM.S.INV NORM.S.INV
NORMDIST NORMFÖRD
NORMINV NORMINV
NORMSDIST NORMSFÖRD
NORMSINV NORMSINV
NOT ICKE
NOW NU
NPER PERIODER
NPV NETNUVÄRDE
NUMBERVALUE TALVÄRDE
OCT2BIN OKT.TILL.BIN
OCT2DEC OKT.TILL.DEC
OCT2HEX OKT.TILL.HEX
ODD UDDA
ODDFPRICE UDDAFPRIS
ODDFYIELD UDDAFAVKASTNING
ODDLPRICE UDDASPRIS
ODDLYIELD UDDASAVKASTNING
OFFSET FÖRSKJUTNING
OR ELLER
PDURATION PLÖPTID
PEARSON PEARSON
PERCENTILE PERCENTIL
PERCENTILE.EXC PERCENTIL.EXK
PERCENTILE.INC PERCENTIL.INK
PERCENTRANK PROCENTRANG
PERCENTRANK.EXC PROCENTRANG.EXK
PERCENTRANK.INC PROCENTRANG.INK
PERMUT PERMUT
PERMUTATIONA PERMUTATIONA
PHI PHI
PHONETIC PHONETIC
PI PI
PMT BETALNING
POISSON POISSON
POISSON.DIST POISSON.FÖRD
POWER UPPHÖJT.TILL
PPMT AMORT
PRICE PRIS
PRICEDISC PRISDISK
PRICEMAT PRISFÖRF
PROB SANNOLIKHET
PRODUCT PRODUKT
PROPER INITIAL
PV NUVÄRDE
QUARTILE KVARTIL
QUARTILE.EXC KVARTIL.EXK
QUARTILE.INC KVARTIL.INK
QUOTIENT KVOT
RADIANS RADIANER
RAND SLUMP
RANDBETWEEN SLUMP.MELLAN
RANK RANG
RANK.AVG RANG.MED
RANK.EQ RANG.EKV
RATE RÄNTA
RECEIVED BELOPP
REGISTER.ID REGISTRERA.ID
REPLACE, REPLACEB ERSÄTT, ERSÄTTB
REPT REP
RIGHT, RIGHTB HÖGER, HÖGERB
ROMAN ROMERSK
ROUND AVRUNDA
ROUNDDOWN AVRUNDA.NEDÅT
ROUNDUP AVRUNDA.UPPÅT
ROW RAD
ROWS RADER
RRI AVKPÅINVEST
RSQ RKV
RTD RTD
SEARCH, SEARCHB SÖK, SÖKB
SEC SEK
SECH SEKH
SECOND SEKUND
SERIESSUM SERIESUMMA
SHEET BLAD
SHEETS ANTALBLAD
SIGN TECKEN
SIN SIN
SINH SINH
SKEW SNEDHET
SKEW.P SNEDHET.P
SLN LINAVSKR
SLOPE LUTNING
SMALL MINSTA
SQL.REQUEST SQL.BEGÄR
SQRT ROT
SQRTPI ROTPI
STANDARDIZE STANDARDISERA
STDEV STDAV
STDEV.P STDAV.P
STDEV.S STDAV.S
STDEVA STDEVA
STDEVP STDAVP
STDEVPA STDEVPA
STEYX STDFELYX
SUBSTITUTE BYT.UT
SUBTOTAL DELSUMMA
SUM SUMMA
SUMIF SUMMA.OM
SUMIFS SUMMA.OMF
SUMPRODUCT PRODUKTSUMMA
SUMSQ KVADRATSUMMA
SUMX2MY2 SUMMAX2MY2
SUMX2PY2 SUMMAX2PY2
SUMXMY2 SUMMAXMY2
SYD ÅRSAVSKR
T T
T.DIST T.FÖRD
T.DIST.2T T.FÖRD.2T
T.DIST.RT T.FÖRD.RT
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ SSVXEKV
TBILLPRICE SSVXPRIS
TBILLYIELD SSVXRÄNTA
TDIST TFÖRD
TEXT TEXT
TIME KLOCKSLAG
TIMEVALUE TIDVÄRDE
TINV TINV
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONERA
TREND TREND
TRIM STÄDA
TRIMMEAN TRIMMEDEL
TRUE SANT
TRUNC AVKORTA
TTEST TTEST
TYPE VÄRDETYP
UNICHAR UNITECKENKOD
UNICODE UNICODE
UPPER VERSALER
VALUE TEXTNUM
VAR VARIANS
VAR.P VARIANS.P
VAR.S VARIANS.S
VARA VARA
VARP VARIANSP
VARPA VARIANSPA
VDB VDEGRAVSKR
VLOOKUP LETARAD
WEBSERVICE WEBBTJÄNST
WEEKDAY VECKODAG
WEEKNUM VECKONR
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST
WORKDAY ARBETSDAGAR
WORKDAY.INTL ARBETSDAGAR.INT
XIRR XIRR
XNPV XNUVÄRDE
XOR XELLER
YEAR ÅR
YEARFRAC ÅRDEL
YIELD NOMAVK
YIELDDISC NOMAVKDISK
YIELDMAT NOMAVKFÖRF
Z.TEST Z.TEST
ZTEST ZTEST
ZTEST Z.TOETS