Excel functions

Excel Function Translations SE-EN

A list of all Excel functions translated from Swedish to English. If you’re familiar with the Swedish version of Excel and you find yourself working with the English version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.

List of all Excel functions translated from Swedish to English

Swedish English
ABS ABS
UPPLRÄNTA ACCRINT
UPPLOBLRÄNTA ACCRINTM
ARCCOS ACOS
ARCCOSH ACOSH
ARCCOT ACOT
ARCCOTH ACOTH
ADRESS ADDRESS
MÄNGD AGGREGATE
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
OCH AND
ARABISKA ARABIC
OMRÅDEN AREAS
ASC ASC
ARCSIN ASIN
ARCSINH ASINH
ARCTAN ATAN
ARCTAN2 ATAN2
ARCTANH ATANH
MEDELAVV AVEDEV
MEDEL AVERAGE
AVERAGEA AVERAGEA
MEDELOM AVERAGEIF
MEDEL.OMF AVERAGEIFS
BAHTTEXT BAHTTEXT
BAS BASE
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETA.FÖRD BETA.DIST
BETA.INV BETA.INV
BETAFÖRD BETADIST
BETAINV BETAINV
BIN.TILL.DEC BIN2DEC
BIN.TILL.HEX BIN2HEX
BIN.TILL.OKT BIN2OCT
BINOM.FÖRD BINOM.DIST
BINOM.FÖRD.INTERVALL BINOM.DIST.RANGE
BINOM.INV BINOM.INV
BINOMFÖRD BINOMDIST
BITOCH BITAND
BITVSKIFT BITLSHIFT
BITELLER BITOR
BITHSKIFT BITRSHIFT
BITXELLER BITXOR
ANROPA CALL
RUNDA.UPP CEILING
RUNDA.UPP.MATEMATISKT CEILING.MATH
RUNDA.UPP.EXAKT CEILING.PRECISE
CELL CELL
TECKENKOD CHAR
CHI2FÖRD CHIDIST
CHI2INV CHIINV
CHI2.FÖRD CHISQ.DIST
CHI2.FÖRD.RT CHISQ.DIST.RT
CHI2.INV CHISQ.INV
CHI2.INV.RT CHISQ.INV.RT
CHI2.TEST CHISQ.TEST
CHI2TEST CHITEST
VÄLJ CHOOSE
RENSA CLEAN
KOD CODE
KOLUMN COLUMN
KOLUMNER COLUMNS
KOMBIN COMBIN
KOMBINA COMBINA
KOMPLEX COMPLEX
SAMMANFOGA CONCATENATE
KONFIDENS CONFIDENCE
KONFIDENS.NORM CONFIDENCE.NORM
KONFIDENS.T CONFIDENCE.T
KONVERTERA CONVERT
KORREL CORREL
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
ANTAL COUNT
ANTALV COUNTA
ANTAL.TOMMA COUNTBLANK
ANTAL.OM COUNTIF
ANTAL.OMF COUNTIFS
KUPDAGBB COUPDAYBS
KUPDAGB COUPDAYS
KUPDAGNK COUPDAYSNC
KUPNKD COUPNCD
KUPANT COUPNUM
KUPFKD COUPPCD
KOVAR COVAR
KOVARIANS.P COVARIANCE.P
KOVARIANS.S COVARIANCE.S
KRITBINOM CRITBINOM
CSK CSC
CSKH CSCH
KUBKPIMEDLEM CUBEKPIMEMBER
KUBMEDLEM CUBEMEMBER
KUBMEDLEMSEGENSKAP CUBEMEMBERPROPERTY
KUBRANGORDNADMEDLEM CUBERANKEDMEMBER
KUBUPPSÄTTNING CUBESET
KUBUPPSÄTTNINGANTAL CUBESETCOUNT
KUBVÄRDE CUBEVALUE
KUMRÄNTA CUMIPMT
KUMPRIS CUMPRINC
DATUM DATE
DATUMVÄRDE DATEVALUE
DMEDEL DAVERAGE
DAG DAY
DAGAR DAYS
DAGAR360 DAYS360
DB DB
DBCS DBCS
DANTAL DCOUNT
DANTALV DCOUNTA
DEGAVSKR DDB
DEC.TILL.BIN DEC2BIN
DEC.TILL.HEX DEC2HEX
DEC.TILL.OKT DEC2OCT
DECIMAL DECIMAL
GRADER DEGREES
DELTA DELTA
KVADAVV DEVSQ
DHÄMTA DGET
DISK DISC
DMAX DMAX
DMIN DMIN
VALUTA DOLLAR
DECTAL DOLLARDE
BRÅK DOLLARFR
DPRODUKT DPRODUCT
DSTDAV DSTDEV
DSTDAVP DSTDEVP
DSUMMA DSUM
LÖPTID DURATION
DVARIANS DVAR
DVARIANSP DVARP
EDATUM EDATE
EFFRÄNTA EFFECT
KODAWEBBADRESS ENCODEURL
SLUTMÅNAD EOMONTH
FELF ERF
FELF.EXAKT ERF.PRECISE
FELFK ERFC
FELFK.EXAKT ERFC.PRECISE
FEL.TYP ERROR.TYPE
EUROCONVERT EUROCONVERT
JÄMN EVEN
EXAKT EXACT
EXP EXP
EXPON.FÖRD EXPON.DIST
EXPONFÖRD EXPONDIST
F.FÖRD F.DIST
F.FÖRD.RT F.DIST.RT
F.INV F.INV
F.INV.RT F.INV.RT
F.TEST F.TEST
FAKULTET FACT
DUBBELFAKULTET FACTDOUBLE
FALSKT FALSE
FFÖRD FDIST
FILTRERAXML FILTERXML
HITTA, HITTAB FIND, FINDB
FINV FINV
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FASTTAL FIXED
RUNDA.NED FLOOR
RUNDA.NER.MATEMATISKT FLOOR.MATH
RUNDA.NER.EXAKT FLOOR.PRECISE
PREDIKTION FORECAST
FORMELTEXT FORMULATEXT
FREKVENS FREQUENCY
FTEST FTEST
SLUTVÄRDE FV
FÖRRÄNTNING FVSCHEDULE
GAMMA GAMMA
GAMMA.FÖRD GAMMA.DIST
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMAFÖRD GAMMADIST
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.EXAKT GAMMALN.PRECISE
GAUSS GAUSS
SGD GCD
GEOMEDEL GEOMEAN
SLSTEG GESTEP
HÄMTA.PIVOTDATA GETPIVOTDATA
EXPTREND GROWTH
HARMMEDEL HARMEAN
HEX.TILL.BIN HEX2BIN
HEX.TILL.DEC HEX2DEC
HEX.TILL.OKT HEX2OCT
LETAKOLUMN HLOOKUP
TIMME HOUR
HYPERLÄNK HYPERLINK
HYPGEOM.FÖRD HYPGEOM.DIST
HYPGEOMFÖRD HYPGEOMDIST
OM IF
OMFEL IFERROR
OMSAKNAS IFNA
IMABS IMABS
IMAGINÄR IMAGINARY
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMKONJUGAT IMCONJUGATE
IMCOS IMCOS
IMCOSH IMCOSH
IMCOT IMCOT
IMCSC IMCSC
IMCSCH IMCSCH
IMDIV IMDIV
IMEUPPHÖJT IMEXP
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMUPPHÖJT IMPOWER
IMPRODUKT IMPRODUCT
IMREAL IMREAL
IMSEK IMSEC
IMSEKH IMSECH
IMSIN IMSIN
IMSINH IMSINH
IMROT IMSQRT
IMDIFF IMSUB
IMSUM IMSUM
IMTAN IMTAN
INDEX INDEX
INDIREKT INDIRECT
INFO INFO
HELTAL INT
SKÄRNINGSPUNKT INTERCEPT
ÅRSRÄNTA INTRATE
RBETALNING IPMT
IR IRR
ÄRTOM ISBLANK
ÄRF ISERR
ÄRFEL ISERROR
ÄRJÄMN ISEVEN
ÄRFORMEL ISFORMULA
ÄRLOGISK ISLOGICAL
ÄRSAKNAD ISNA
ÄREJTEXT ISNONTEXT
ÄRTAL ISNUMBER
ISO.RUNDA.UPP ISO.CEILING
ÄRUDDA ISODD
ISOVECKONR ISOWEEKNUM
RALÅN ISPMT
ÄRREF ISREF
ÄRTEXT ISTEXT
TOPPIGHET KURT
STÖRSTA LARGE
MGM LCM
VÄNSTER, VÄNSTERB LEFT, LEFTB
LÄNGD, LÄNGDB LEN, LENB
REGR LINEST
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
EXPREGR LOGEST
LOGINV LOGINV
LOGNORM.FÖRD LOGNORM.DIST
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
LOGNORMFÖRD LOGNORMDIST
LETAUPP LOOKUP
GEMENER LOWER
PASSA MATCH
MAX MAX
MAXA MAXA
MDETERM MDETERM
MLÖPTID MDURATION
MEDIAN MEDIAN
EXTEXT, EXTEXTB MID, MIDB
MIN MIN
MINA MINA
MINUT MINUTE
MINVERT MINVERSE
MODIR MIRR
MMULT MMULT
REST MOD
TYPVÄRDE MODE
TYPVÄRDE.FLERA MODE.MULT
TYPVÄRDE.ETT MODE.SNGL
MÅNAD MONTH
MAVRUNDA MROUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MENHET MUNIT
N N
SAKNAS NA
NEGBINOM.FÖRD NEGBINOM.DIST
NEGBINOMFÖRD NEGBINOMDIST
NETTOARBETSDAGAR NETWORKDAYS
NETTOARBETSDAGAR.INT NETWORKDAYS.INTL
NOMRÄNTA NOMINAL
NORM.FÖRD NORM.DIST
NORM.INV NORM.INV
NORM.S.FÖRD NORM.S.DIST
NORM.S.INV NORM.S.INV
NORMFÖRD NORMDIST
NORMINV NORMINV
NORMSFÖRD NORMSDIST
NORMSINV NORMSINV
ICKE NOT
NU NOW
PERIODER NPER
NETNUVÄRDE NPV
TALVÄRDE NUMBERVALUE
OKT.TILL.BIN OCT2BIN
OKT.TILL.DEC OCT2DEC
OKT.TILL.HEX OCT2HEX
UDDA ODD
UDDAFPRIS ODDFPRICE
UDDAFAVKASTNING ODDFYIELD
UDDASPRIS ODDLPRICE
UDDASAVKASTNING ODDLYIELD
FÖRSKJUTNING OFFSET
ELLER OR
PLÖPTID PDURATION
PEARSON PEARSON
PERCENTIL PERCENTILE
PERCENTIL.EXK PERCENTILE.EXC
PERCENTIL.INK PERCENTILE.INC
PROCENTRANG PERCENTRANK
PROCENTRANG.EXK PERCENTRANK.EXC
PROCENTRANG.INK PERCENTRANK.INC
PERMUT PERMUT
PERMUTATIONA PERMUTATIONA
PHI PHI
PHONETIC PHONETIC
PI PI
BETALNING PMT
POISSON POISSON
POISSON.FÖRD POISSON.DIST
UPPHÖJT.TILL POWER
AMORT PPMT
PRIS PRICE
PRISDISK PRICEDISC
PRISFÖRF PRICEMAT
SANNOLIKHET PROB
PRODUKT PRODUCT
INITIAL PROPER
NUVÄRDE PV
KVARTIL QUARTILE
KVARTIL.EXK QUARTILE.EXC
KVARTIL.INK QUARTILE.INC
KVOT QUOTIENT
RADIANER RADIANS
SLUMP RAND
SLUMP.MELLAN RANDBETWEEN
RANG RANK
RANG.MED RANK.AVG
RANG.EKV RANK.EQ
RÄNTA RATE
BELOPP RECEIVED
REGISTRERA.ID REGISTER.ID
ERSÄTT, ERSÄTTB REPLACE, REPLACEB
REP REPT
HÖGER, HÖGERB RIGHT, RIGHTB
ROMERSK ROMAN
AVRUNDA ROUND
AVRUNDA.NEDÅT ROUNDDOWN
AVRUNDA.UPPÅT ROUNDUP
RAD ROW
RADER ROWS
AVKPÅINVEST RRI
RKV RSQ
RTD RTD
SÖK, SÖKB SEARCH, SEARCHB
SEK SEC
SEKH SECH
SEKUND SECOND
SERIESUMMA SERIESSUM
BLAD SHEET
ANTALBLAD SHEETS
TECKEN SIGN
SIN SIN
SINH SINH
SNEDHET SKEW
SNEDHET.P SKEW.P
LINAVSKR SLN
LUTNING SLOPE
MINSTA SMALL
SQL.BEGÄR SQL.REQUEST
ROT SQRT
ROTPI SQRTPI
STANDARDISERA STANDARDIZE
STDAV STDEV
STDAV.P STDEV.P
STDAV.S STDEV.S
STDEVA STDEVA
STDAVP STDEVP
STDEVPA STDEVPA
STDFELYX STEYX
BYT.UT SUBSTITUTE
DELSUMMA SUBTOTAL
SUMMA SUM
SUMMA.OM SUMIF
SUMMA.OMF SUMIFS
PRODUKTSUMMA SUMPRODUCT
KVADRATSUMMA SUMSQ
SUMMAX2MY2 SUMX2MY2
SUMMAX2PY2 SUMX2PY2
SUMMAXMY2 SUMXMY2
ÅRSAVSKR SYD
T T
T.FÖRD T.DIST
T.FÖRD.2T T.DIST.2T
T.FÖRD.RT T.DIST.RT
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TANH TANH
SSVXEKV TBILLEQ
SSVXPRIS TBILLPRICE
SSVXRÄNTA TBILLYIELD
TFÖRD TDIST
TEXT TEXT
KLOCKSLAG TIME
TIDVÄRDE TIMEVALUE
TINV TINV
IDAG TODAY
TRANSPONERA TRANSPOSE
TREND TREND
STÄDA TRIM
TRIMMEDEL TRIMMEAN
SANT TRUE
AVKORTA TRUNC
TTEST TTEST
VÄRDETYP TYPE
UNITECKENKOD UNICHAR
UNICODE UNICODE
VERSALER UPPER
TEXTNUM VALUE
VARIANS VAR
VARIANS.P VAR.P
VARIANS.S VAR.S
VARA VARA
VARIANSP VARP
VARIANSPA VARPA
VDEGRAVSKR VDB
LETARAD VLOOKUP
WEBBTJÄNST WEBSERVICE
VECKODAG WEEKDAY
VECKONR WEEKNUM
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST
ARBETSDAGAR WORKDAY
ARBETSDAGAR.INT WORKDAY.INTL
XIRR XIRR
XNUVÄRDE XNPV
XELLER XOR
ÅR YEAR
ÅRDEL YEARFRAC
NOMAVK YIELD
NOMAVKDISK YIELDDISC
NOMAVKFÖRF YIELDMAT
Z.TEST Z.TEST
ZTEST ZTEST
Z.TOETS ZTEST