Excel functions

Excel Function Translations EN-DK

A list of all Excel functions translated from English to Danish. If you’re familiar with the English version of Excel and you find yourself working with the Danish version, this list will be of use to you, because Excel functions have different names in different languages.

List of all Excel functions translated from English to Danish

English Danish
ABS ABS
ACCRINT PÅLØBRENTE
ACCRINTM PÅLØBRENTE.UDLØB
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ACOT ARCCOT
ACOTH ARCCOTH
ADDRESS ADRESSE
AGGREGATE SAMLING
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND OG
ARABIC ARABISK
AREAS OMRÅDER
ASC ASC
ASIN ARCSIN
ASINH ARCSINH
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANH
AVEDEV MAD
AVERAGE MIDDEL
AVERAGEA MIDDELV
AVERAGEIF MIDDEL.HVIS
AVERAGEIFS MIDDEL.HVISER
BAHTTEXT BAHTTEKST
BASE BASIS
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETA.DIST BETA.FORDELING
BETA.INV BETA.INV
BETADIST BETAFORDELING
BETAINV BETAINV
BIN2DEC BIN.TIL.DEC
BIN2HEX BIN.TIL.HEX
BIN2OCT BIN.TIL.OKT
BINOM.DIST BINOMIAL.FORDELING
BINOM.DIST.RANGE BINOMIAL.DIST.INTERVAL
BINOM.INV BINOMIAL.INV
BINOMDIST BINOMIALFORDELING
BITAND BITOG
BITLSHIFT BITLSKIFT
BITOR BITELLER
BITRSHIFT BITRSKIFT
BITXOR BITXELLER
CALL KALD
CEILING AFRUND.LOFT
CEILING.MATH LOFT.MAT
CEILING.PRECISE LOFT.PRECISE
CELL CELLE
CHAR CHAR
CHIDIST CHIFORDELING
CHIINV CHIINV
CHISQ.DIST CHI2.FORDELING
CHISQ.DIST.RT CHI2.FORD.RT
CHISQ.INV CHI2.INV
CHISQ.INV.RT CHI2.INV.RT
CHISQ.TEST CHI2.TEST
CHITEST CHITEST
CHOOSE VÆLG
CLEAN RENS
CODE KODE
COLUMN KOLONNE
COLUMNS KOLONNER
COMBIN KOMBIN
COMBINA KOMBINA
COMPLEX KOMPLEKS
CONCATENATE SAMMENKÆDNING
CONFIDENCE KONFIDENSINTERVAL
CONFIDENCE.NORM KONFIDENS.NORM
CONFIDENCE.T KONFIDENST
CONVERT KONVERTER
CORREL KORRELATION
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
COUNT TÆL
COUNTA TÆLV
COUNTBLANK ANTAL.BLANKE
COUNTIF TÆL.HVIS
COUNTIFS TÆL.HVISER
COUPDAYBS KUPONDAGE.SA
COUPDAYS KUPONDAGE.A
COUPDAYSNC KUPONDAGE.ANK
COUPNCD KUPONDAG.NÆSTE
COUPNUM KUPONBETALINGER
COUPPCD KUPONDAG.FORRIGE
COVAR KOVARIANS
COVARIANCE.P KOVARIANS.P
COVARIANCE.S KOVARIANS.S
CRITBINOM KRITBINOM
CSC CSC
CSCH CSCH
CUBEKPIMEMBER KUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBER KUBEMEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTY KUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBER KUBERANGERET.MEDLEM
CUBESET KUBESÆT
CUBESETCOUNT KUBESÆT.ANTAL
CUBEVALUE KUBEVÆRDI
CUMIPMT AKKUM.RENTE
CUMPRINC AKKUM.HOVEDSTOL
DATE DATO
DATEVALUE DATOVÆRDI
DAVERAGE DMIDDEL
DAY DAG
DAYS DAGE
DAYS360 DAGE360
DB DB
DBCS DBCS
DCOUNT DTÆL
DCOUNTA DTÆLV
DDB DSA
DEC2BIN DEC.TIL.BIN
DEC2HEX DEC.TIL.HEX
DEC2OCT DEC.TIL.OKT
DECIMAL DECIMAL
DEGREES GRADER
DELTA DELTA
DEVSQ SAK
DGET DHENT
DISC DISKONTO
DMAX DMAKS
DMIN DMIN
DOLLAR KR
DOLLARDE KR.DECIMAL
DOLLARFR KR.BRØK
DPRODUCT DPRODUKT
DSTDEV DSTDAFV
DSTDEVP DSTDAFVP
DSUM DSUM
DURATION VARIGHED
DVAR DVARIANS
DVARP DVARIANSP
EDATE EDATO
EFFECT EFFEKTIV.RENTE
ENCODEURL KODNINGSURL
EOMONTH SLUT.PÅ.MÅNED
ERF FEJLFUNK
ERF.PRECISE ERF.PRECISE
ERFC FEJLFUNK.KOMP
ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE
ERROR.TYPE FEJLTYPE
EUROCONVERT EUROCONVERT
EVEN LIGE
EXACT EKSAKT
EXP EKSP
EXPON.DIST EKSP.FORDELING
EXPONDIST EKSPFORDELING
F.DIST F.FORDELING
F.DIST.RT F.FORDELING.RT
F.INV F.INV
F.INV.RT F.INV.RT
F.TEST F.TEST
FACT FAKULTET
FACTDOUBLE DOBBELT.FAKULTET
FALSE FALSK
FDIST FFORDELING
FILTERXML FILTRERXML
FIND, FINDB FIND, FINDB
FINV FINV
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FIXED FAST
FLOOR AFRUND.GULV
FLOOR.MATH AFRUND.BUND.MAT
FLOOR.PRECISE AFRUND.GULV.PRECISE
FORECAST PROGNOSE
FORMULATEXT FORMELTEKST
FREQUENCY FREKVENS
FTEST FTEST
FV FV
FVSCHEDULE FVTABEL
GAMMA GAMMA
GAMMA.DIST GAMMA.FORDELING
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMADIST GAMMAFORDELING
GAMMAINV GAMMAINV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.PRECISE
GAUSS GAUSS
GCD STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
GEOMEAN GEOMIDDELVÆRDI
GESTEP GETRIN
GETPIVOTDATA GETPIVOTDATA
GROWTH FORØGELSE
HARMEAN HARMIDDELVÆRDI
HEX2BIN HEX.TIL.BIN
HEX2DEC HEX.TIL.DEC
HEX2OCT HEX.TIL.OKT
HLOOKUP VOPSLAG
HOUR TIME
HYPERLINK HYPERLINK
HYPGEOM.DIST HYPGEO.FORDELING
HYPGEOMDIST HYPGEOFORDELING
IF HVIS
IFERROR HVIS.FEJL
IFNA HVISIT
IMABS IMAGABS
IMAGINARY IMAGINÆR
IMARGUMENT IMAGARGUMENT
IMCONJUGATE IMAGKONJUGERE
IMCOS IMAGCOS
IMCOSH IMAGCOSH
IMCOT IMAGCOT
IMCSC IMAGCSC
IMCSCH IMAGCSCH
IMDIV IMAGDIV
IMEXP IMAGEKSP
IMLN IMAGLN
IMLOG10 IMAGLOG10
IMLOG2 IMAGLOG2
IMPOWER IMAGPOTENS
IMPRODUCT IMAGPRODUKT
IMREAL IMAGREELT
IMSEC IMAGSEC
IMSECH IMAGSECH
IMSIN IMAGSIN
IMSINH IMAGSINH
IMSQRT IMAGKVROD
IMSUB IMAGSUB
IMSUM IMAGSUM
IMTAN IMAGTAN
INDEX INDEKS
INDIRECT INDIREKTE
INFO INFO
INT HELTAL
INTERCEPT SKÆRING
INTRATE RENTEFOD
IPMT R.YDELSE
IRR IA
ISBLANK ER.TOM
ISERR ER.FE
ISERROR ER.FEJL
ISEVEN ER.LIGE
ISFORMULA ER.FORMEL
ISLOGICAL ER.LOGISK
ISNA ER.IKKE.TILGÆNGELIG
ISNONTEXT ER.IKKE.TEKST
ISNUMBER ER.TAL
ISO.CEILING ISO.LOFT
ISODD ER.ULIGE
ISOWEEKNUM ISOUGE.NR
ISPMT ISPMT
ISREF ER.REFERENCE
ISTEXT ER.TEKST
KURT TOPSTEJL
LARGE STØRSTE
LCM MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM
LEFT, LEFTB VENSTRE, VENSTREB
LEN, LENB LÆNGDE, LÆNGDEB
LINEST LINREGR
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST LOGREGR
LOGINV LOGINV
LOGNORM.DIST LOGNORM.FORDELING
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
LOGNORMDIST LOGNORMFORDELING
LOOKUP SLÅ.OP
LOWER /
MATCH SAMMENLIGN
MAX MAKS
MAXA MAKSV
MDETERM MDETERM
MDURATION MVARIGHED
MEDIAN MEDIAN
MID, MIDB MIDT, MIDTB
MIN MIN
MINA MINV
MINUTE MINUT
MINVERSE MINVERT
MIRR MIA
MMULT MPRODUKT
MOD REST
MODE HYPPIGST
MODE.MULT HYPPIGST.FLERE
MODE.SNGL HYPPIGST.ENKELT
MONTH MÅNED
MROUND MAFRUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MUNIT MENHED
N TAL
NA IKKE.TILGÆNGELIG
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.FORDELING
NEGBINOMDIST NEGBINOMFORDELING
NETWORKDAYS ANTAL.ARBEJDSDAGE
NETWORKDAYS.INTL ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL
NOMINAL NOMINEL
NORM.DIST NORMAL.FORDELING
NORM.INV NORM.INV
NORM.S.DIST STANDARD.NORM.FORDELING
NORM.S.INV STANDARD.NORM.INV
NORMDIST NORMFORDELING
NORMINV NORMINV
NORMSDIST STANDARDNORMFORDELING
NORMSINV STANDARDNORMINV
NOT IKKE
NOW NU
NPER NPER
NPV NUTIDSVÆRDI
NUMBERVALUE TALVÆRDI
OCT2BIN OKT.TIL.BIN
OCT2DEC OKT.TIL.DEC
OCT2HEX OKT.TIL.HEX
ODD ULIGE
ODDFPRICE ULIGE.KURS.PÅLYDENDE
ODDFYIELD ULIGE.FØRSTE.AFKAST
ODDLPRICE ULIGE.SIDSTE.KURS
ODDLYIELD ULIGE.SIDSTE.AFKAST
OFFSET FORSKYDNING
OR ELLER
PDURATION PVARIGHED
PEARSON PEARSON
PERCENTILE FRAKTIL
PERCENTILE.EXC FRAKTIL.UDELAD
PERCENTILE.INC FRAKTIL.MEDTAG
PERCENTRANK PROCENTPLADS
PERCENTRANK.EXC PROCENTPLADS.UDELAD
PERCENTRANK.INC PROCENTPLADS.MEDTAG
PERMUT PERMUT
PERMUTATIONA PERMUTATIONA
PHI PHI
PHONETIC FONETISK
PI PI
PMT YDELSE
POISSON POISSON
POISSON.DIST POISSON.FORDELING
POWER POTENS
PPMT H.YDELSE
PRICE KURS
PRICEDISC KURS.DISKONTO
PRICEMAT KURS.UDLØB
PROB SANDSYNLIGHED
PRODUCT PRODUKT
PROPER STORT.FORBOGSTAV
PV NV
QUARTILE KVARTIL
QUARTILE.EXC KVARTIL.UDELAD
QUARTILE.INC KVARTIL.MEDTAG
QUOTIENT KVOTIENT
RADIANS RADIANER
RAND SLUMP
RANDBETWEEN SLUMPMELLEM
RANK PLADS
RANK.AVG PLADS.GNSN
RANK.EQ PLADS.LIGE
RATE RENTE
RECEIVED MODTAGET.VED.UDLØB
REGISTER.ID REGISTER.ID
REPLACE, REPLACEB ERSTAT, ERSTATB
REPT GENTAG
RIGHT, RIGHTB HØJRE, HØJREB
ROMAN ROMERTAL
ROUND AFRUND
ROUNDDOWN RUND.NED
ROUNDUP RUND.OP
ROW RÆKKE
ROWS RÆKKER
RRI RRI
RSQ FORKLARINGSGRAD
RTD RTD
SEARCH, SEARCHB SØG, SØGB
SEC SEC
SECH SECH
SECOND sekund
SERIESSUM SERIESUM
SHEET ARK
SHEETS ARK.FLERE
SIGN FORTEGN
SIN SIN
SINH SINH
SKEW SKÆVHED
SKEW.P SKÆVHED.P
SLN LA
SLOPE STIGNING
SMALL MINDSTE
SQL.REQUEST SQL.REQUEST
SQRT KVROD
SQRTPI KVRODPI
STANDARDIZE STANDARDISER
STDEV STDAFV
STDEV.P STDAFV.P
STDEV.S STDAFV.S
STDEVA STDAFVV
STDEVP STDAFVP
STDEVPA STDAFVPV
STEYX STFYX
SUBSTITUTE UDSKIFT
SUBTOTAL SUBTOTAL
SUM SUM
SUMIF SUM.HVIS
SUMIFS SUM.HVISER
SUMPRODUCT SUMPRODUKT
SUMSQ SUMKV
SUMX2MY2 SUMX2MY2
SUMX2PY2 SUMX2PY2
SUMXMY2 SUMXMY2
SYD ÅRSAFSKRIVNING
T T
T.DIST T.FORDELING
T.DIST.2T T.FORDELING.2T
T.DIST.RT T.FORDELING.RT
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
T.TEST T.TEST
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ STATSOBLIGATION
TBILLPRICE STATSOBLIGATION.KURS
TBILLYIELD STATSOBLIGATION.AFKAST
TDIST Oversigt
TEXT TEKST
TIME TID
TIMEVALUE TIDSVÆRDI
TINV TINV
TODAY IDAG
TRANSPOSE TRANSPONER
TREND TENDENS
TRIM FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE
TRIMMEAN TRIMMIDDELVÆRDI
TRUE SAND
TRUNC AFKORT
TTEST TTEST
TYPE VÆRDITYPE
UNICHAR UNICHAR
UNICODE UNICODE
UPPER STORE.BOGSTAVER
VALUE VÆRDI
VAR VARIANS
VAR.P VARIANS.P
VAR.S VARIANS.S
VARA VARIANSV
VARP VARIANSP
VARPA VARIANSPV
VDB VSA
VLOOKUP LOPSLAG
WEBSERVICE WEBTJENESTE
WEEKDAY UGEDAG
WEEKNUM UGE.NR
WEIBULL WEIBULL
WEIBULL.DIST WEIBULL.FORDELING
WORKDAY ARBEJDSDAG
WORKDAY.INTL ARBEJDSDAG.INTL
XIRR INTERN.RENTE
XNPV NETTO.NUTIDSVÆRDI
XOR Enten-eller
YEAR ÅR
YEARFRAC ÅR.BRØK
YIELD AFKAST
YIELDDISC AFKAST.DISKONTO
YIELDMAT AFKAST.UDLØBSDATO
Z.TEST Z.TEST
ZTEST ZTEST
ZTEST GTEST